https://www.moe.gov.my/muat-turun/pekeliling-dan-garis-panduan/ikhtisas/2020-4/3862-spi-bil-2-tahun-2020-pelaksanaan-ujian-amali-sains-bagi-mata-pelajaran-fizik-kimia-biologi-dan-sains-tambahan-peperiksaan-sijil-pelajaran-malaysia-mulai-tahun-2021/file

 Muat Turun SPI